S6302788

Nasza oferta

Oferujemy Państwu, profesjonalne czyszczenie systemów wentylacyjnych. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem najwyższej klasy, a także wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Doświadczenie zdobyte przy montażu i konserwacji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych sprawia, że zagadnienie utrzymania czystości i higieny instalacji rozpatrujemy kompleksowo, nie ograniczając się wyłącznie do czyszczenia zabrudzonych kanałów.

– INSPEKCJĘ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH WRAZ Z ZAPISEM NA DVD,

– CZYSZCZENIE WENTYLACJI,

– DEZYNFEKCJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH,

– CZYSZCZENIE SYSTEMÓW KLIMATYZACYJNYCH,

– CZYSZCZENIE WYCIĄGÓW KUCHENNYCH (OKAPY I PRZEWODY TŁUSZCZOWE),

– WYKONANIE MODERNIZACJI SYSTEMU (M.IN. MONTAŻ KLAP REWIZYJNYCH, PRZERÓBKI ETC.),

– WYKONANIE BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH,

– MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA USŁUGI ZARÓWNO W CIĄGU DNIA JAK I W NOCY,

Metoda czyszczenia kanałów wentylacyjnych

Proces czyszczenia poprzedzamy inspekcją urządzeń oraz – na życzenie klienta – testami flory bakteryjnej. Dane uzyskane podczas inspekcji są punktem wyjścia do analizy, pozwalającej na precyzyjne określenie zakresu koniecznych do przeprowadzenia prac oraz wyboru technologii.
                Metoda czyszczenia stosowana przez naszą firmę polega na wprowadzeniu do kanału odpowiednio dobranej szczotki na obrotowym giętkim wałku i usunięciu oderwanego od ścianek brudu z kanału za pomocą urządzenia podciśnieniowego.
2136155034914071bb95dc
Po wykonaniu czyszczenia kanałów dokonujemy weryfikacji wykonanej pracy poprzez ponowne wprowadzenie robota inspekcyjnego.
Metody są w pełni bezpieczne dla ludzi. Proces czyszczenia nie powoduje także konieczności wstrzymania pracy klienta.

Dlaczego czyszczenie kanałów wentylacyjnych jest tak istotne?

Badania naukowe dowodzą, że najczęściej źródłem zanieczyszczeń pomieszczeń w zakładach pracy są instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Większość osób spędza 80-90% swojego czasu w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie źródłem powietrza jest instalacja wentylacji.

Można wymienić szereg powodów, dla których systemy doprowadzające powietrze do pomieszczeń powinny być czyszczone:
  • Pyły, mikroorganizmy (pleśnie, grzyby), pozostałości materiałów budowlanych i inne zanieczyszczenia mogą spowodować, że kanały doprowadzające powietrze zamienią się w źródło niebezpiecznych substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi (alergie, Legionelloza itp.),
  • Zalegające w kanałach pyły i kurz są częstym powodem pożarów i szybkiego rozprzestrzeniania się ognia,
  • Zanieczyszczone kanały zmniejszają strumień nawiewanego powietrza w stosunku do założeń projektowych,
  • Zanieczyszczenia osadzające się w kanałach są jedną z przyczyn złego samopoczucia, częstych bólów głowy, nadmiernego zmęczenia ludzi , co prowadzi m.in. do obniżenia poziomu koncentracji oraz efektywności pracy,
  • Obowiązujący stan prawny.

Ulotka

Poniżej link do ulotki reklamowej

Czyszczenie_zinstal.pdf

Service-Brochure.PDF

Obowiązujący stan prawny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm. . 2) ) zarządza się, co następuje:
§ 39.
1. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, wymaga udokumentowania.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dn.07.06. 2010r
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§ 34

W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania.
Od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych –co najmniej raz w miesiącu , jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej
Od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt.1 – co najmniej raz na 3 miesiące
Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt.1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.
W obiektach lub ich częściach , o których mowa w ust.1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku , jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
Czynności, o których mowa w ust.1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 26 kwietnia, 2004 r.
w sprawie wymagań higieniczno- sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze

§ 3.
Budynki i pomieszczenia zakładów planuje się, projektuje oraz buduje z uwzględnieniem ich odpowiedniego usytuowania i wielkości, w taki sposób, aby:
1. odpowiednia obsługę, czyszczenie lub dezynfekcję, zapewnić unikanie lub minimalizowanie zanieczyszczeń pochodzących z powietrza oraz zagwarantować odpowiednią przestrzeń roboczą, umożliwiającą wykonywanie wszystkich operacji w warunkach higienicznych;
§ 7.1.
W pomieszczeniach zapewnia się, stosownie do potrzeb, grawitacyjna lub mechaniczna wentylację, wykluczającą możliwość przepływu powietrza z obszaru zanieczyszczonego do obszaru czystego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dn. 10.11.2006 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. z dn. 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.)

Rozdział 6. Wymagania dotyczące Instalacji
§ 50

Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej, niż co 24 m-ce. Dokonane czynności powinny być udokumentowane.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dn. 16.08.1999
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 74/99)
Określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, zwanych w tekście rozporządzenia „budynkami”.

§ 13.1.
Warunki i sposób użytkowania urządzeń technicznych i instalacji oraz wyroby użyte do ich napraw i konserwacji nie mogą powodować pogorszenia właściwości użytkowych czynnika dostarczanego za pomocą tych urządzeń i instalacji.
§ 22.1.
Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie.
§ 22.2.
Instalacje i urządzenia wentylacyjne, w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.

Prawo budowlane
(Dz.U. 2000 nr 106, poz. 1126) normuje zagadnienia związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 62.1.
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

1. okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu technicznej sprawności:
a) elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników
występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2. okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia (…).